Toppmeny

Arkiv | Aktuelt

Avdekket mangelfullt maskinvern i halvparten av tilsynene

Etter en tre ukers tilsynsaksjon i industrien er hovedinntrykket at svært mange maskiner utgjør en reell ulykkesfare for ansatte i industrien. I halvparten av tilsynene i aksjonen, ble det avdekket mangelfullt maskinvern mot bevegelige deler. – Dette er alvorlige funn. Verneinnretningene skal være på plass nettopp for å hindre at ulykker med maskiner skjer. Uten […]

Les mer

Varsler 400 tilsyn i landbruk og skogbruk

Arbeidstilsynet vil i løpet av 2018 gjennomføre om lag 400 tilsyn i jordbruks- og skogbruksnæringen. Jordbruk og skogbruk er valgt ut som en av hovednæringene Arbeidstilsynet vil rette et særlig fokus mot i året som kommer. Næringen er valgt ut fordi den over lang tid har vært den mest ulykkesbelastede næringen i Norge. Siden 2013 […]

Les mer

Landsdekkende risikoaksjon

I april gjennomfører tilsynsmyndighetene en landsdekkende aksjon for å sjekke om industri- og avfallsbedrifter vet hvilke farer som kan oppstå på arbeidsplassen, og hvordan de kan hindre at det skjer. – Risikovurdering på arbeidsplassen lønner seg. Enkelt sagt handler det om å skaffe seg oversikt over farer og problemer som kan oppstå og hvordan en […]

Les mer

Arbeidsulykker i forbindelse med arbeid ved vei

Trafikksikkerhetsforeningen ønsker en granskning av alle jobbrelaterte ulykker for de som har veien som sin arbeidsplass. Kartleggingen må bidra til både intern og ekstern læring. Internt slik at de som har ansvaret for sikkerheten gjør sine tiltak, og eksternt slik at trafikantene får større forståelse av tiltakene som må gjøres, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder […]

Les mer

Nød-SMS: Ny tjeneste for døve, hørselshemmede og talehemmede

21. mars lanseres Nød-SMS, tjenesten som gir døve, hørselshemmede og talehemmede mulighet til å sende SMS direkte til 110, 112 og 113 i nødsituasjoner. Nød-SMS er en ny og trygg tjeneste for tekstbasert kommunikasjon mellom personer i en nødsituasjon og nødmeldesentralene. Tjenesten er utviklet for døve, hørselshemmede og talehemmede. Å kontakte nødmeldesentralene er avgjørende i […]

Les mer

Årsrapporter fra de regionale verneombudene

For å bedre arbeidsmiljøstandarden i spesielt utsatte næringer er det regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen og i bygge- og anleggsbransjen. Regionale verneombud har som hovedoppgave å oppsøke virksomhetene i disse bransjene for å veilede og ivareta oppgavene som verneombud der hvor virksomheten ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg (AMU) i samsvar med […]

Les mer

Foreslår styrket varslervern

Varslingsutvalget overleverte 15. mars sine konklusjoner og forslag for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Det regjeringsoppnevnte utvalget har gått gjennom varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og vurdert om det er behov for å foreslå lovendringer og andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Ta varselet på alvor Utvalgets hovedfunn er at varsling har størst […]

Les mer

Den viktige sykefraværssamtalen

Før en medarbeider har vært sykmeldt i fire uker, er det ditt ansvar som leder å ta initiativ til å lage en oppfølgingsplan. Målet er å få ham eller henne tilbake i jobb. Da blir det avgjørende å få til et konstruktivt møte der dere sammen finner gode løsninger, skriver Lederne i en pressemelding. For […]

Les mer

Trygg Kurs inngår nasjonal avtale med Ahlsell Norge

Trygg Kurs AS har inngått en nasjonal avtale med Ahlsell Norge der Trygg Kurs blir nasjonal leverandør av FSE- og førstehjelpsopplæring til Ahlsell og Ahlsell sine kunder. For å håndtere den årlige FSE- og førstehjelpsopplæringen myndighetene krever av elektrikere og instruert personell, har Ahlsell inngått en nasjonal avtale med Trygg Kurs. På denne måten blir […]

Les mer

Største optimisme i byggebransjen på 13 år

Arbeidsgivere i byggebransjen planlegger kraftig oppbemanning neste kvartal, melder bemanningsbyrået Manpower. I en undersøkelse foretatt blant 753 norske bedrifter sier en av ni arbeidsgivere at de planlegger å oppbemanne de neste tre måneder. 83 prosent svarer de vil bevare arbeidsstyrken sin mens bare 2 prosent av de spurte at de vil nedbemanne. Særlig innen bygg […]

Les mer

Hvordan fornye arbeidsgleden?

Det kan være mange årsaker til at lufta går ut av ballongen på jobben. Etter noen år med samme arbeidsoppgaver opplever mange at arbeidet blir rutinepreget. Under følger tre måter å gjenfinne arbeidsgleden på. I en Yale-undersøkelse går det fram at mennesker kan være motivert til å arbeide av tre ulike årsaker, skriver det danske nettstedet business.dk. […]

Les mer

Godt arbeidsmiljø motiverer

Å jobbe aktivt med arbeidsmiljøet har stor betydning dersom arbeidsgiver ønsker å holde på sine medarbeidere, viser en svensk undersøkelse. I undersøkelsen har ansatte fått prioritere hva det er som styrer valget om å bli værende i jobben, skriver prevent.se. I tider med stramt arbeidsmarked velger vanligvis mange å bytte jobb. Men høy turnover er sjelden bra for […]

Les mer

Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2018

I 2018 har Arbeidstilsynet nasjonale satsinger rettet mot bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, renhold, industri, jord og skogbruk, akvakultur og dykking. Her kan du lese mer om de ulike næringsaktivitetene, begrunnelse for hvorfor vi har valgt ut næringene og hvilke temaer Arbeidstilsynet vil fokusere på i tilsyn og veiledning: Bygg […]

Les mer

Fem tips til godt arbeidsmiljø i småbedrifter

Små virksomheter har ofte begrensede ressurser for å drive arbeidsmiljøarbeid. Nå har et nytt europeisk forskningsprosjekt funnet fram til fem satsingsområder for å fremme arbeidsmiljøet. Daglig drift, kundepleie, økonomi, ansettelser, forretningsutvikling. Som leder av en småbedrift er det mange arbeidsoppgaver du må hanskes med, skriver arbejdsmiljoviden.dk. På toppen av det hele kommer arbeidsmiljøarbeidet. Samtidig har […]

Les mer

Råd for rusforebygging i arbeidslivet

Alkoholkulturen på arbeidsplassen kan påvirke trivsel, helse og sikkerhet, og derfor er det viktig med kjøreregler. Helsedirektoratet har utarbeidet rusforebyggende råd for arbeidslivet. Rådene er utviklet i tett samarbeid med partene i arbeidslivet, statlige arbeidslivsaktører, relevante kompetansemiljøer og forskere. Kampanjen forsøker å vise fram ulike konsekvenser av en fuktig jobbrelatert alkoholkultur, uten moralsk pekefinger. Det […]

Les mer

Landsdekkende aksjon i industrien

Arbeidstilsynet vil i uke 8 til 10 gjennomføre en landsdekkende tilsynsaksjon i industrinæringen. Tilsynene er uanmeldte og vil fokusere på farlige maskiner og arbeidsutstyr. Arbeidstilsynet vil i uke 8 til 10 gjennomføre en landsdekkende tilsynsaksjon i industrinæringen. Tilsynene er uanmeldte og vil fokusere på farlige maskiner og arbeidsutstyr. – Vi ser at det er mange […]

Les mer

Ti trinn for en bedre vernerunde

Er det på tide å gå vernerunden? Følg de ti punktene under og kryss av for de viktigste arbeidsmiljøspørsmålene på din arbeidsplass. Med dette som grunnlag kan du siden ta de riktige grepene. 1. Ta med de rette personene Vanligvis er det daglig leder og verneombudet som gjennomfører vernerunden sammen. Iblant kan flere være med, […]

Les mer

Komfyren største brannårsak i 2017

Brann- og redningsvesenet rykket ut over 3300 ganger til boligbranner i 2017. Nær halvparten startet på komfyren. Så langt i år er seks mennesker omkommet i brann i Norge. Brannårsaken er ikke klar i alle hendelsene, men skal vi tro statistikken skyldes halvparten komfyren. – Komfyren er hjemmets klart største brannkilde. Halvparten av alle utrykninger […]

Les mer

27 arbeidsskadedødsfall i 2017

Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2017. Dermed holder antallet arbeidsskadedødsfall seg på et historisk lavt nivå. Til tross for en liten økning fra 25 arbeidsskadedødsfall i 2016 til 27 arbeidsskadedødsfall i 2017, er antallet godt under gjennomsnittet for de siste seks årene. I perioden 2012 til 2017 er det […]

Les mer

Nå leverer vi kurs i Byggherre­forskriften

Som leverandør av kurs til bygg og anlegg er Trygg Kurs opptatt av å ha en relevant kursportefølje for denne sektoren. Vi utvider nå vår kursportefølje og legger til kurs i Byggherreforskriften som det er stort behov for. Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse […]

Les mer