Du har rett til fri når barnet er sykt

Arbeidsmiljøloven gir deg som arbeidstaker rett til permisjon når et barn som du har omsorg for, er sykt. Rettigheten gjelder uansett om du jobber heltid eller deltid, og uansett om du har fast jobb eller er midlertidig ansatt.

Retten til å få betalt mens du tar vare på det syke barnet, er i all hovedsak regulert i folketrygdloven. Les mer om retten til permisjon når barnet er kortvarig eller langvarig sykt.

Du må varsle arbeidsgiver om fravær
Du har plikt til å si ifra til arbeidsgiveren din om at du skal være borte fra jobb, uansett årsak. Derfor må du også melde ifra dersom du skal være borte på grunn av et sykt barn. Det gjelder ved både kortere og lengre fravær.

Arbeidsgiver kan ikke avslå en søknad om lovfestet permisjon
Noen arbeidsgivere krever at du søker om permisjon, for eksempel på nett eller i en app. Arbeidsgiveren din kan likevel ikke avslå søknaden, så lenge grunnen til permisjonen er forankret i arbeidsmiljøloven. I slike tilfeller fungerer en permisjonssøknad som en melding eller orientering til arbeidsgiveren, heller enn en faktisk søknad.

Om retten til sykt barn-dager og permisjon ved langvarig sykdom:

  • Alle arbeidstakere har rett på permisjon i forbindelse med barns sykdom.
  • Hvor mange permisjonsdager du har rett på i løpet av et kalenderår, kommer an på samlivssituasjonen din og hvor mange barn du har.
  • Du har rett på mer permisjon ved kronisk eller langvarig sykdom.
  • Du har rett på permisjon dersom barnet har livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade.
  • Du kan ha rett på permisjon dersom barnet er, eller har vært innlagt på helseinstitusjon.
  • I noen tilfeller har du rett på permisjon ut det året barnet fyller 18 år, eller uansett alderen til barnet. Vanligvis har du rett på fri når barnet er 12 år eller yngre.
  • Hvis du mottar pleiepenger fra Nav, har du automatisk rett på permisjon fra jobb.

Nav svarer på spørsmål om pengestøtte mens du har sykt barn (nav.no).

(Kilde: arbeidstilsynet.no)