10 ofte stilte spørsmål om ferie og ferieavvikling

Sommerferien nærmer seg og som vanlig dukker det opp spørsmål om ferie og ferieavvikling. Arbeidstilsynet har i to pressemeldinger besvart de spørsmålene som oftest stilles til dem.  Vi har samlet de mest aktuelle for deg her.

1. Har jeg rett på fem uker ferie?
Etter ferieloven har alle arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie, noe som er fire uker og én dag. Virkedager er mandag til og med lørdag, uavhengig av om du faktisk jobber på lørdager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager.

Noen virksomheter har tariffavtaler som gir rett til fem uker ferie.

2. Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut ferie på kort varsel?
Arbeidsgiver bestemmer i stor grad tidspunktet for når arbeidstakerne kan ta ferie. Arbeidstaker har imidlertid rett til å bli varslet om tidspunkt for avvikling av ferie minimum to måneder i forkant. Skal denne regelen omgås, må det stå noe om kortere frister for varsling av ferie i tariffavtale eller arbeidsavtale. Eller det må være «særlige grunner til hinder for dette», eksempelvis driftsmessige forhold.

Som arbeidstaker kan du kreve å få lagt minst tre uker sammenhengende ferie til hovedferieperioden, som er fra 1. juni til 30. september. Hvis du har lagt frem et slikt krav, vil dette begrense hvor mye av ferien arbeidsgiver kan pålegge å avvikle i perioden utenom. Du kan også kreve å få avvikle resten av ferien i sammenheng.

3. Jeg jobber tre dager i uken. Kan arbeidsgiver kreve at jeg avvikler ferie på fridagene mine?
Ferieloven er lik for alle. Den skiller ikke mellom deltidsansatte og heltidsansatte.

Etter ferieloven tilsvarer 1 uke ferie 6 virkedager. Det er bare søndager og røde dager som ikke telles som feriedager. Dager en arbeidstaker har fri fra før, etter sin arbeidstidsordning, telles med som feriedager.

4. Jeg er delvis sykemeldt. Har jeg rett til å utsette ferien min?
Nei, det er bare 100% sykemeldte arbeidstakere som kan kreve ferien utsatt. Når du er delvis sykemeldt avvikles ferien som normalt.

5. Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut planlagt ferie?
Ja. Hvis dere har avtalt at du skal ta ferie, så må du ta ferie for den aktuelle perioden med mindre dere blir enige om noe annet.

6. Kan arbeidsgiver kreve at jeg avlyser ferien eller kalle meg tilbake fra ferie?
Ja, men det er strenge vilkår for å kunne gjøre dette. Det må være nødvendig på grunn av uforutsette hendelser, at ferieavviklingen vil medføre vesentlige driftsproblemer og at det ikke finnes noen stedfortreder. Arbeidsgiver skal drøfte spørsmålet med deg, og må også dekke alle kostnader som følge av avlysningen.

7. Må jeg ta ut planlagte feriedager hvis jeg er permittert?
Ja. Ferieloven gjelder også når arbeidstaker er permittert, og du kan bli pålagt å avvikle planlagt ferie. Feriedager teller ikke med som permitteringstid.

8. Hva er reglene for avvikling av ferie under permittering?
Under permittering gjelder vanlige regler for ferieavvikling. Det betyr at du kan inngå en avtale om ferie med din arbeidsgiver, og at arbeidsgiveren din også kan pålegge deg å ta ut ferie under permittering – med to måneders varsel.

Ved avvikling av ferie under permittering, stopper NAV utbetaling av permitteringslønn og du får utbetalt feriepengene opptjent året før fra din arbeidsgiver.

9. Hvem bestemmer når jeg skal ha ferie?
De fleste virksomheter løser feriespørsmålet ved at ansatte får komme med ønsker om ferietidspunkt. Deretter forsøker arbeidsgiver så godt som mulig å fordele ferietiden, for på best mulig måte ivareta både ønskene fra de ansatte og bedriftens behov. Men lar det seg ikke gjøre å etterkomme alle ferieønskene, er det arbeidsgiver som til slutt kan bestemme tidspunktet for din ferie.

Som arbeidstaker har du imidlertid rett til å få lagt minimum tre av ferieukene til hovedferieperioden (1. juni – 30. september) dersom du ønsker det. Du kan også kreve å få avviklet restferien i sammenheng.

10. Hva skjer om jeg ikke blir enig med arbeidsgiver om tidspunktet for ferien?
Kommer du ikke til enighet med arbeidsgiver om tidspunkt innenfor hovedferieperioden, er det arbeidsgiver som har siste ord. Du kan imidlertid kreve å få lagt tre ferieuker til hovedferieperioden, og å ta ut restferie i sammenheng.

(Kilde: arbeidstilsynet.no)

Skroll til toppen