Strenge krav til verneombud

Verneombud er en lovpålagt og innarbeidet ordning i Norge. Dette er en svært viktig funksjon, som først og fremst er ment å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring, og hundrevis av verneombud og ledere deltar hvert år på våre verneombudskurs. Likevel er det i dag så mange som en av tre bedrifter som ikke tilfredsstiller dette kravet.

Plikten til å velge verneombud fremgår i arbeidsmiljøloven § 6-1. Verneombudet skal ha opplæring i samsvar med forskriften § 3-18 og § 3-19. Arbeidstilsynet krever at arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan i spesielle tilfeller avtale kortere opplæringstid. Det kan også være aktuelt med opplæring ut over 40 timer, avhengig av forholdene i virksomheten.

Det finnes en rekke mer eller mindre seriøse aktører her i landet som tilbyr slike verneombudskurs, og loven stiller ingen konkrete krav til verken innhold eller godkjenning. Vi mener lovverket stiller for lite krav, og overlater for mye til den enkelte aktør. Vi kunne tenke oss et system som i Danmark, der alle kursarrangører og instruktører skal være godkjent av myndighetene.

Verneombud er regelen
Ifølge Arbeidstilsynet skal det som hovedregel velges verneombud i alle virksomheter. Hvis virksomheten har færre enn 10 ansatte, kan arbeidsgiver og arbeidstakerne avtale en annen ordning. Alle arbeidstakere skal telle med, også midlertidig ansatte og innleide. En slik avtale må være skriftlig, og inneholde en beskrivelse av hvordan vernearbeidet konkret skal ivaretas. Nødvendige arbeidsmiljøtiltak, møtepunkt, hvordan vernespørsmål tas opp, hvordan risikoforhold håndteres, arbeidsgivers plikter, ansattes medvirkningsplikt er noen eksempler på hva en slik avtale må inneholde.

Loven understreker at et verneområde ikke skal være større enn at verneombudet klarer å ha full oversikt innen sitt område. Hvor mange verneombud som skal velges avhenger av virksomhetens størrelse, risikoområder og arbeidsforholdene forøvrig. Som hovedregel skal det være et verneombud for hver avdeling eller skift, dersom risikoforholdene tilsier dette. Dette syndes det altfor ofte mot. Vi ser for eksempel ofte at en detaljhandelskjede bare har ett verneombud for alle utsalgsstedene. Det sier seg selv at dette blir en umulig oppgave.

Strenge krav til annen avtale
Det stilles strenge krav til en slik annen ordning. Avtaleperioden skal være maksimalt to år, og avtalen må beskrive hvem som er de ansattes representant eller kontaktperson. Hvis virksomheten inngår avtale om en slik annen ordning, må alle ansatte signere avtalen. Arbeidsgiver må sørge for at alle ansatte har fått nødvendig opplæring og informasjon om vernearbeidet. Dersom virksomheten endrer antall ansatte slik de blir 10 eller flere i løpet av avtaleperioden, må det velges verneombud. Arbeidstilsynet kan ved tilsyn og ut fra vurdering av risikoforhold, pålegge virksomheter med færre enn 10 ansatte å velge verneombud.

Viktige oppgaver
Verneombudet skal sørge for at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. Verneombudet skal særlig følge med på at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare og at verneinnretninger og personlig verneutstyr er tilstrekkelig, lett tilgjengelig og i forsvarlig stand.

Verneombudet skal også påse at arbeidstakerne får nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring og at arbeidet er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Nyoppnevnte verneombud bør først og fremst kreve å få delta på et godt og anerkjent kurs. Dernest bør de sette seg ned med tidligere verneombud, om det finnes, eller med bedriftsledelsen for å få best mulig oversikt over hva som faktisk skal gjøres.

HMS er vinn/vinn
Ifølge lovverket skal verneombudet ha den tid som er nødvendig for å utføre oppgavene på en forsvarlig måte. Loven stiller imidlertid ingen minimumskrav til antall timer. Selv om det i utgangspunktet er verneombudet selv som skal avgjøre hvor mye tid som er nødvendig for å få utført oppgavene forsvarlig, ser vi altfor ofte at det er bedriftsledelsen som setter av tid til dette.
Vi anbefaler verneombudene å skrive ned mest mulig nøyaktig den tiden som faktisk går med til dette arbeidet. Det er mye lettere å forhandle med ledelsen dersom du kan dokumentere tidsbruken. Det er også viktig at det settes av tid til forberedelser. Det er vanskelig å mene noe om 150 sider sakspapirer hvis du ikke har hatt tid til å lese dem eller diskutere innholdet med kollegene dine.
Vi mener det er viktig å understreke at HMS ikke handler om byråkrati, men om hvordan ansatte har det på jobben. Det burde være mindre fokus på lovkrav og mer på etikk. Trives du på jobben, så gjør du en bedre jobb. HMS er vinn/vinn for både ledelse og ansatte. Fornøyde medarbeidere er mer produktive, mindre syke, og skaper bedre resultater.

Trygg Kurs
Trygg Kurs har mange års erfaring med kurs for verneombud, og kan tilby både 40 timers kurs, to dagers kurs, og flere typer nettbaserte opplæringsprogram. Der blir det gitt en grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. Vi arrangerer fortløpende kurs over hele landet, og det er ingen krav til forkunnskaper. 40 timers-kurset avholdes over fire dager, fra kl. 09.00 til 16.00 den første dagen og fra kl. 08.00 til 16.00 de andre dagene. Det legges i tillegg opp til selvstudie i etterkant av kurset. Vi sørger forøvrig for alt nødvendig utstyr til kurset.

Se våre Verneombudskurs her og meld deg på i dag

Rull til toppen