Nye krav til arbeidsavtaler fra 1. juli 2024

Fra 1. juli 2024 stilles det nye og utvidede krav til innhold i arbeidsavtaler. Det anbefales at man begynner arbeidet med å oppdatere arbeidsavtaler i god tid før fristen.

I en artikkel på sine hjemmesider omtaler NHO hovedtrekkene i de nye lovendringene som trer i kraft. Endringene i arbeidsmiljøloven gjennomfører EUs arbeidsvilkårsdirektiv om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår. De vesentligste av endringene i arbeidsmiljøloven knytter seg til minimumskrav til innhold i arbeidsavtalen (arbeidsmiljøloven § 14-6).

I NHOs artikkel har de laget følgende oversikt over hva arbeidsavtalen framover må inneholde:

  • Lønnselementer: De ulike elementene som utgjør lønnen, tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen skal angis særskilt.
  • Arbeidstid: Dersom daglig og ukentlig arbeidstid varierer, skal arbeidsavtalen opplyse om det.
  • Vaktendringer og overtid: Ordninger for vaktendringer og ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, samt betaling for slikt arbeid.
  • Arbeidsplass: Dersom arbeidstaker ikke har fast arbeidsplass, skal du opplyse om at arbeidstaker kan arbeide på forskjellige steder, eller at arbeidstaker fritt kan bestemme dette selv.
  • Opphør: Fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforhold, som gjelder ved oppsigelse og avskjed.
  • Rett til kompetanseutvikling: Opplysninger om arbeidstakers rett til opplæring tilbudt av arbeidsgiver, eksempelvis krav på opplæring som følger av tariffavtale, arbeidsgiverpolicy eller liknende. Det er nok å gi overordnet informasjon om bedriftens opplærings- og kompetansepolitikk, og omfanget av opplæringen du tilbyr. De ansatte må få beskjed om hvor informasjon om opplæring og kompetansepolitikk finnes. Det er ikke nødvendig å lage liste over alle kurs og tilbud som tilbys.
  • Annet betalt fravær: Eventuell rett til annet fravær betalt av arbeidsgiver. Betalt trening i arbeidstiden.
  • Sosiale ytelser: Du må opplyse om ytelser til sosial trygghet som du administrerer og betaler for, og navn på institusjoner som leverer slike ordninger som du helt eller delvis finansierer. Dette gjelder eksempelvis pensjons- og forsikringsordninger, eller dersom arbeidsgiver forskutterer sykepenger/foreldrepenger. Det er kun krav til å gi generell informasjon, og ikke nødvendig å opplyse om alle vilkår og betingelser.
  • Innleiers identitet: Dersom arbeidstaker leies ut fra et bemanningsforetak, skal innleiers identitet fremgå av arbeidsavtalen. Opplysningen skal gis så snart innleiers identitet er kjent. Med identitet menes innleiebedriftens registrerte firmanavn i Brønnøysundregistrene. Det må også gis skriftlig informasjon ved skifte av innleier.

(Kilde: NHO.no)

Skroll til toppen