Toppmeny

Lanserer praktisk veileder for samordning av HMS

EBA lanserer en ny praktisk veileder for å hjelpe entreprenører, byggherrer og tilsynsmyndigheter med en felles forståelse for ansvaret rundt samordning av HMS på bygge- og anleggsplasser.

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) har lansert en veileder som skal besvare spørsmål om samordning og hovedbedriftsrollen i bygge- og anleggsprosjekter.

Les veilederen her.

Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av EBA-advokat Jan Olaf Dukan, Arild Berglund i Skanska, Tom Ivar Myhre i Backe og Kjetil Rammen i Betonmast på bestilling fra HMS-utvalget i EBA.

– I arbeidsmiljøloven retter kravet til å ivareta HMS seg mot alle arbeidsgivere, men situasjonen i bygg- og anleggsprosjekter er som oftest at mange arbeidsgivere jobber tett opp mot hverandre. Hva dette betyr for ansvaret, er i lovverket først og fremst regulert i paragraf 2-2 i arbeidsmiljøloven, som introduserer en hovedbedriftsrolle som skal ha ansvar for samordningen av HMS-arbeidet, sier Arild Berglund til Byggeindustrien.

Prøvet i retten
Arbeidsgruppen har blant annet sett på en høyesterettsdom og en tingrettsdom for å komme til bunns i hvem som har hovedbedriftansvaret i et prosjekt og akkurat hvor langt ansvaret strekker seg.

– Hovedbedrift kan være den bedriften som har flest arbeidstakere, mest aktivitet eller størst forutsetning for å styre prosjektet. Det er egentlig veldig lite diskusjon om hvem som skal være hovedbedrift i de fleste tilfeller, men den største utfordringen er å klargjøre hvor langt ansvaret strekker seg, forteller Berglund.

Akkurat dette er godt dokumentert i en dom fra Lister Tingrett i 2011, hvor en hovedentreprenør i rollen som hovedbedrift var tiltalt for manglende samordning i forbindelse med en dødsulykke. Påtalemyndighetene mente hovedentreprenør hadde «unnlatt å samordne selskapenes helse-, miljø, og sikkerhetsarbeid ved ikke å kontrollere grunnleggende forhold som har betydning sikkerheten ved arbeid i høyden, blant annet sørget de ikke for at det var etablert sikker og tilfredsstillende adkomst til taket». Retten slo dog fast at «samordningsplikten ikke medfører at hovedbedriften gis ansvar for å føre kontroll med den enkelte virksomhets utførelse av arbeidet. Hovedbedriftens samordningsansvar svekker heller ikke den enkelte arbeidsgivers ansvar etter aml § 2-1”».

– Samhandling dreier seg ikke om å kontrollere at andre virksomheter driver sikkert, men om å sørge for at bedriftene vet om hverandre og kan ta hensyn til hverandre, samt sikre det som er felles for alle bedriftene, som felles kraner, lifter, stillas og riggområdet, forklarer Berglund.

Enige med Arbeidstilsynet
Arbeidsgruppen har lagt vekt på å ha en god dialog med Arbeidstilsynet i utarbeidingen av veilederen, slik at anbefalingene er i tråd med hva tilsynsmyndighetene også mener.

– Vi er sikre på at det vi gir råd om her, er i tråd med Arbeidstilsynets oppfatning. De har også oppdatert sine nettsider, og presiserer der noe av det samme som vi skriver i veilederen, sier Berglund.

Les hva Arbeidstilsynet skriver her.

Administrerende direktør Kari Sandberg i EBA understreker også at veilederen skal være en praktisk hjelp til bransjeaktørene.

– Noe av bakgrunnen for at vi har utarbeidet veilederen er at mange aktører opplever usikkerhet om de lov- og forskriftsmessige kravene til hovedbedriften og hva somordningsplikten innebærer. Veilederen har til hensikt å gi råd om hvordan kravene til samordning av virksomhetens HMS-arbeid, samordning av internkontroll og hvordan hovedbedriftsrollen kan forstås, samt gi veiledning og praktiske eksempler på hvordan samordningen kan gjennomføres, sier hun.

– Vi har også lagt vekt på hvordan entreprenørenes forpliktelser til å ta hensyn til hverandre og å samarbeide bedre for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, avslutter Sandberg.

(Kilde: bygg.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS