Arbeidstilsynet: Økt fokus på virksomheter som er pliktig å tilknytte seg en bedriftshelsetjeneste

Framover skal Arbeidstilsynet oftere kontrollere om virksomheter som er pliktig å tilknytte seg en bedriftshelsetjeneste, faktisk har gjort det. Det kontrolleres også om virksomhetene bruker bedriftshelsetjenestene slik de skal og bør.

I noen bransjer er det mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre. Virksomheter i disse bransjene er pålagt å knytte til seg en godkjent BHT. Men dersom risikoforholdene tilsier det, har arbeidsgivere i alle bransjer plikt til å tilknytte seg en BHT også når virksomheten tilhører en bransje som ikke er pålagt BHT.

Bedriftshelsetjenesten skal bidra til at virksomheter jobber målrettet i det forebyggende arbeidet. Bistanden skal ta utgangspunkt i risikoforhold som har betydning for arbeidshelse. Dette innebærer blant annet at BHT involveres i kartlegginger og risikovurderinger, og at de fremmer forslag om forebyggende tiltak. Samarbeidet mellom virksomheten og BHT skal dokumenteres i en handlingsplan.

Dette vil sjekkes i tilsyn
Arbeidstilsynet kontrollerer løpende arbeidsgivers lovpålagte tilknytning og bruk av BHT som ett av flere tema i tilsyn med «BHT-pliktige» næringer.

På tilsyn vil Arbeidstilsynet kunne kontrollere:
– om arbeidsgiver kan dokumentere lovpålagt tilknytning til en godkjent BHT
– om det er utarbeidet en skriftlig plan for BHT bistand
– om det er laget en årsrapport som beskriver BHT bistand til virksomheten
– at BHT bistår med gjennomføringen av konkrete pålegg som er gitt fra Arbeidstilsynet. For eksempel pålegg knyttet til kartlegging, risikovurdering og tiltak
– at arbeidsgivere som ikke i utgangspunktet er pålagt bruk av BHT tilknytter seg BHT grunnet konkrete risikoforhold

Vi oppfordrer også arbeidsgiver til å invitere BHT med på tilsyn.

Virksomheter bør benytte BHT bedre
Tilsyn viser at flere virksomheter må jobbe bedre sammen med BHT.

Tilsyns fra perioden 2018 til november 2022 viser at:
– 21 prosent av de kontrollerte virksomhetene som er pliktig å tilknytte seg BHT har ikke gjort det
– 39 prosent av de kontrollerte virksomhetene manglet en tilfredsstillende plan for BHTs bistand
– 77 prosent av de kontrollerte virksomhetene manglet kompetanse til å gjennomføre pålegg uten bistand fra BHT

(Kilde: Arbeidstilsynet.no)