Adgang til dispensasjon for bruk av ikke-godkjent løfteutstyr til personløft avvikles

Fra nyåret blir det ikke lenger mulig å søke Arbeidstilsynet om dispensasjon til å bruke ikke-godkjent løfteutstyr til personløft.

Fall i forbindelse med arbeid i høyden er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på norske arbeidsplasser. Hovedregelen er derfor at løft av arbeidstakere kun skal utføres med utstyr som er godkjent for dette formålet.
Ordningen opphører

Arbeidsutstyr som ikke er beregnet for å løfte personer, kan kun unntaksvis brukes. Forutsetningene er blant annet at arbeidet som skal utføres innebærer liten risiko, er kortvarig og gjelder ukompliserte arbeidsoppgaver. Det er arbeidsgiver som skal vurdere disse forholdene. Det er også mulig å bruke ikke-godkjent utstyr i nødsituasjoner.

Det har også vært mulig å søke Arbeidstilsynet om dispensasjon til å bruke ikke-godkjent utstyr til personløft til arbeidsoperasjoner som inngår i den daglige driften til virksomheten. Arbeidstilsynet har innvilget dispensasjon for å bruke ikke-godkjent utstyr i inntil ett år av gangen.

Det er denne dispensasjonsordningen som opphører 1. januar 2024. Dispensasjoner som allerede er gitt, løper som vanlig, men kan ikke fornyes.

Presiserer «unntaksvise løft»
I tillegg til at dispensasjonsordningen for å benytte ikke-godkjent utstyr til personløft avvikles, vil det fra nyåret presiseres hva som menes med begrepet «unntaksvis løft» i forskrift om utførelse av arbeid § 18-8. Vilkårene har tidligere ligget i forskriftskommentaren, men løftes nå inn i selve forskriftsteksten.

Presiseringen som kommer i forskriftsteksten er markert med fet tekst:
«Unntaksvis kan et arbeidsutstyr som ikke er beregnet til å løfte personer, brukes til dette formålet. Det forutsettes at løftet innebærer liten fare, er av kortvarig karakter, og gjelder ukompliserte arbeidsoppgaver. Når arbeidstakeren befinner seg på et slikt arbeidsutstyr, skal betjeningsstedet hele tiden være bemannet. Arbeidstakeren som løftes skal ha et driftssikkert kommunikasjonsmiddel til disposisjon og kunne evakueres på en sikker måte.»

(Kilde: arbeidstilsynet.no)