Toppmeny

Tilsyn for å hindre storulykker

I 2018 vil tilsynsmyndighetene spesielt følge opp storulykkeforskriftens krav om informasjon til allmennheten og krav om beredskapsplaner.

I tillegg vil også de enkelte tilsynsmyndighetene følge opp relevante krav i eget fagregelverk og hvordan virksomhetene har fulgt opp forrige storulykketilsyn.

De fem tilsynsmyndighetene som forvalter storulykkeforskriften, gjennomfører hvert år tilsyn med virksomheter som er underlagt storulykkeforskriften. Myndighetene kontrollerer at virksomhetene arbeider systematisk for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker.

Storulykkeforskriften krever at virksomhetene skal ha et styringssystem med gode strukturer, rutiner og prosedyrer for sitt arbeid. Dette gjelder blant annet opplæring, risikostyring, driftskontroll, styring av endringer og beredskap.

Fem tilsynsmyndigheter
Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petroleumstilsynet (Ptil) forvalter storulykkeforskriften.

Myndighetene fordeler tilsynene med virksomhetene mellom seg og ved noen anledninger gjennomføres felles tilsyn. DSB leder koordineringsgruppen for storulykkeforskriften.

Resultater fra tilsyn i 2017
Obligatorisk tema for tilsynet i 2017 var vedlikehold og oppfølging av virksomhetens tiltak etter forrige storulykketilsyn.

De samlede tilsynsresultatene viser:
– For temaet vedlikehold ble det gitt 44 avvik og 34 anmerkninger.
– Antall funn i tilsynene i 2017 er noe lavere enn i 2016.
– For første gang er antall funn det samme for både melde- og sikkerhetsrapportpliktige virksomheter. Tidligere har det vært dårligere resultater hos de meldepliktige virksomhetene, men det har vært en gradvis forbedring de siste årene. Disse resultatene kan indikere at gjentatte tilsyn fører til langsiktige forbedringer.

(Kilde: regelhjelp.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS