Toppmeny

Hver tredje virksomhet har mangler i sin internkontroll

HMS-myndighetene gjennomførte i april 2018 en landsomfattende tilsynsaksjon med 400 virksomheters internkontroll. Alle tilsynene ble gjennomført av to eller tre myndigheter sammen. Tilsynsaksjonen hadde da også som et mål at inspektører i forskjellige myndigheter skal bli mer enhetlige i sine tilsyn, blant annet med internkontrollforskriften.

Risiko og interne rutiner
Sjekkpunkter på tilsynene var internkontrollforskriftens §5, punktene 6 og 7.

Virksomhetene ble stilt tre spørsmål om risiko:
– Har dere kartlagt?
– Har dere vurdert?
– Har dere tiltak mot uønskede hendelser?

Videre ble de utspurt om hvilke interne rutiner de har for selv å avdekke feil og mangler innen HMS. Alt skulle dokumenteres, hvis ikke ble det anført avvik.

Slik ble resultatet innenfor risikovurdering:
1. Har virksomheten kartlagt farer og problemer? Ja: 66 %. Nei: 34 %.
2. Har virksomheten vurdert risiko på bakgrunn av kartleggingen? Ja: 65 %. Nei: 35 %.
3. Har virksomheten utarbeidet planer og tiltak for å redusere risiko? Ja: 66 % Nei: 34 %.
4. Har virksomheten rutiner for selv å avdekke og rette opp feil og brudd på HMS-kravene? Ja: 75 %. Nei: 25 %.
5. Er punkt 1–4 dokumentert skriftlig? Ja: 66 %. Nei: 34 %.

Hver fjerde virksomhet hadde mangelfulle rutiner for selv å kunne avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av HMS-krav.

Små virksomheter hadde oftere mangler enn større virksomheter.

Virksomhetene positive
NSO deltok på 47 av de 400 tilsynene, og var ansvarlig inspektør i 22 virksomheter med industrivern. To av de 22 hadde betydelige mangler, mens 20 hadde «null hull». Dette er klart bedre enn gjennomsnittet.

De 400 virksomhetene ble i mai invitert til å evaluere tilsynet i en anonymisert undersøkelse. Halvparten besvarte denne, også med egne kommentarer:
– 92 prosent sa de var svært eller ganske positive til samtidig tilsyn fra flere myndigheter.
– 73 prosent svarte at tilsynet bidro til økt innsikt i regelverket.
– 87 prosent mente at tilsynet var en nyttig erfarings- og kunnskapsutveksling.

HMS-myndighetene har gjennomført felles tilsynsaksjoner med ulike tema siden 2008. Det vil bli utarbeidet en rapport etter 2018-prosjektet.

Disse tilsynsmyndighetene var med på tilsynsaksjonen 2018:
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Miljødirektoratet
Statens strålevern

(Kilde: nso.no og arbeidstilsynet.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS