Toppmeny

Byggherreforskriften – gjeldende for nesten alle

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Dette er de mest sentrale stikkordene i byggherreforskriften, eller «Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser» som det korrekte navnet lyder. Uansett om du er byggherre, byggherrens representant, koordinator, arbeidsgiver eller enkeltmannsbedrift, må du vite hvilke krav og begrensninger som stilles i disse viktige bestemmelsene.

Byggherreforskriften er nedfelt i Arbeidsmiljøloven, og omfatter nær sagt alle typer bygge- og anleggsarbeider. Ifølge Arbeidstilsynet vil dette si at «all virksomhet som er direkte knyttet til oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehold og rivning av bygninger og bygging og reparasjon av anlegg».

Se datoer for kommende Kurs i byggherreforskriften og meld deg på i dag

Verne arbeidstakerne mot farer
Formålsparagrafen i byggherreforskriften kan beskrives på enkel måte: «Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.»

I en undersøkelse fra 2015 som tok for seg ulykker inntruffet innen bygg og anlegg, avdekket Arbeidstilsynet at det i hele 32 prosent av ulykkene er mangler ved prosjektstyringen av byggeaktiviteten. Det kan være mange årsaker til ulykker i bygg- og anlegg, og ofte er risikofaktorene sammensatte. Dessverre strekker dette tallet seg til å være i den øvre delen av sjiktet. Alle som er involvert i prosjektering og byggeledelse står ansvarlig for å sette seg inn i både rollen, pliktene og de oppgavene man har i henhold til byggherreforskriften.

Omfatter alle unntatt forbrukeren
Byggherreforskriften omfatter i praksis alle som er involvert i planlegging, prosjektering og ledelse av et bygge- og anleggsprosjekt. Det vil si byggherren selv eller vedkommendes representant, koordinatoren, den prosjekterende, og arbeidsgiveren og enmannsbedriften. Byggherreforskriften benytter altså «arbeidsgiver» og «enmannsbedrift» i stedet for «entrepenør».

Forskriften har egne kapitler for pliktene til alle involverte, og straffebestemmelser i henhold til arbeidsmiljølovens kapittel 19.

Den eneste gruppen som ikke berøres av de fleste bestemmelsene i byggherreforskriften er «forbrukeren». § 3 sier nemlig at: «Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.»

Kurs i byggherreforskriften
Trygg Kurs tilbyr et heldagskurs i byggherreforskriften for å gi deltakerne en innføring i forskriften og reguleringene i denne, med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter. Kurset er beregnet på ledere på alle nivå i bygg- og anleggsprosjekter, og retter seg også mot byggherren og byggherrens hjelpere, som byggherres representant og koordinator. Vi setter også fokus på den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften.

I dette kurset tar vi blant annet for oss forholdet mellom byggherre og entreprenør, avtaler mellom partene, krav til risikovurdering, hvilke plikter byggherre, prosjekterende og utførende har, SHA-plan, rollekonflikter, og koordinering mellom faggrupper.

Se datoer for kommende Kurs i byggherreforskriften og meld deg på i dag

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS