Toppmeny

Byggherreforskriften – gjeldende for nesten alle

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Dette er de mest sentrale stikkordene i byggherreforskriften, eller «Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser» som det korrekte navnet lyder. Uansett om du er byggherre, byggherrens representant, koordinator, arbeidsgiver eller enkeltmannsbedrift, må du vite hvilke krav og begrensninger som stilles i disse viktige bestemmelsene.

Byggherreforskriften er nedfelt i Arbeidsmiljøloven, og omfatter nær sagt alle typer bygge- og anleggsarbeider. Ifølge Arbeidstilsynet vil dette si at «all virksomhet som er direkte knyttet til oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehold og rivning av bygninger og bygging og reparasjon av anlegg».

Klasseromskurs i Byggherreforskriften

Nettkurs i Byggherreforskriften

Verne arbeidstakerne mot farer
Formålsparagrafen i byggherreforskriften kan beskrives på enkel måte: «Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.»

I en undersøkelse fra 2015 som tok for seg ulykker inntruffet innen bygg og anlegg, avdekket Arbeidstilsynet at det i hele 32 prosent av ulykkene er mangler ved prosjektstyringen av byggeaktiviteten. Det kan være mange årsaker til ulykker i bygg- og anlegg, og ofte er risikofaktorene sammensatte. Dessverre strekker dette tallet seg til å være i den øvre delen av sjiktet. Alle som er involvert i prosjektering og byggeledelse står ansvarlig for å sette seg inn i både rollen, pliktene og de oppgavene man har i henhold til byggherreforskriften.

Omfatter alle unntatt forbrukeren
Byggherreforskriften omfatter i praksis alle som er involvert i planlegging, prosjektering og ledelse av et bygge- og anleggsprosjekt. Det vil si byggherren selv eller vedkommendes representant, koordinatoren, den prosjekterende, og arbeidsgiveren og enmannsbedriften. Byggherreforskriften benytter altså «arbeidsgiver» og «enmannsbedrift» i stedet for «entrepenør».

Forskriften har egne kapitler for pliktene til alle involverte, og straffebestemmelser i henhold til arbeidsmiljølovens kapittel 19.

Den eneste gruppen som ikke berøres av de fleste bestemmelsene i byggherreforskriften er «forbrukeren». § 3 sier nemlig at: «Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.»

Kurs i byggherreforskriften
Trygg Kurs tilbyr et heldagskurs i byggherreforskriften for å gi deltakerne en innføring i forskriften og reguleringene i denne, med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter. Kurset er beregnet på ledere på alle nivå i bygg- og anleggsprosjekter, og retter seg også mot byggherren og byggherrens hjelpere, som byggherres representant og koordinator. Vi setter også fokus på den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften.

I dette kurset tar vi blant annet for oss forholdet mellom byggherre og entreprenør, avtaler mellom partene, krav til risikovurdering, hvilke plikter byggherre, prosjekterende og utførende har, SHA-plan, rollekonflikter, og koordinering mellom faggrupper.

Se datoer for kommende Kurs i byggherreforskriften og meld deg på i dag

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS